اطلاعیه دبیرخانه

از زیرنویس کردن فیلم های فارسی زبان خودداری نمایید.

دبیرخانه جشنواره نهال از شرکت کنندگان محترم خواهشمند است، از افزودن زیرنویس (چه انگلیسی و چه فارسی) به فیلم های فارسی زبان به هر نحو خودداری نمایند مگر آثاری که دارای گویش جغرافیایی خاصی هستند که به راحتی قابل درک برای دیگر گویش ها نمی باشد.

یک نظر بدهید