نمایش فیلم های “ژرار کوران”

نمایش فیلم های “ژرار کوران” فیلمساز برجسته فرانسوی
زمان: ٣٠ اردیبهشت
ساعت ١۶ الی ١٨
مکان:چهار راه ولیعصر، پردیس هنرهای کاربردی، سالن فارابی

یک نظر بدهید