فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه و غیرمسابقه داستانی

اسامى فيلم هاى راه يافته به چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال اعلام شد. به اطلاع مى رساند از بين ٤٠٢ اثر رسيده در بخش ملی، تعداد ٢٧ اثر به انتخاب هيئت محترم انتخاب وارد بخش مسابقه داستانى و ٢٦ [...]

فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه تجربی

اسامى فيلم هاى راه يافته به چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال اعلام شد. به اطلاع مى رساند از بين ٤٠٢ اثر رسيده در بخش ملی، تعداد ١٠ اثر به انتخاب هيئت محترم انتخاب وارد بخش مسابقه تجربى شده [...]

فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه انیمیشن

اسامى فيلم هاى راه يافته به چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال اعلام شد. به اطلاع مى رساند از بين ٤٠٢ اثر رسيده در بخش ملی، تعداد ١٢ اثر به انتخاب هيئت محترم انتخاب وارد بخش مسابقه انيميشن شده [...]

فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه مستند

اسامى فيلم هاى راه يافته به چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال اعلام شد به اطلاع مى رساند از بين ٤٠٢ اثر رسيده در بخش ملی، تعداد ١١ اثر به انتخاب هيئت محترم انتخاب وارد بخش مسابقه مستند شده [...]

فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه سال اولی

اسامى فيلم هاى راه يافته به چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال اعلام شد به اطلاع مى رساند از بين ٤٠٢ اثر رسيده در بخش ملی، تعداد ١٤ اثر به انتخاب هيئت محترم انتخاب وارد بخش مسابقه سال اولی شده [...]

فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه بین‌الملل

اسامى فيلم هاى راه يافته به چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال اعلام شد. به اطلاع مى رساند از بين ٢٠٠ اثر رسيده در بخش بين الملل، تعداد ٢٨ اثر به انتخاب دبيرخانه ى جشنواره وارد بخش مسابقه شده [...]