آثار راه یافته به بیستمین دوره جشنواره نهال, اخبار

آثار راه یافته به بخش ” مستند “

فیلم‌

کارگردان

دانشگاه

این خانه و جذام مادرم

نوید صادقی

هنر و معماری پارس

سینما در سرزمین رفیق کیم

مسعود جوادزاده

سوره

اردوگاه کار اجباری

محمدحسین شریعتی

صدا و سیما

گذشته از مصدر گذشتن

دنیا رجبی‌خواه

سوره

میشه بغلت کنم

الهه اسماعیلی

مدرسه ملی فیلم انگلستان

حبیب‌الله

عدنان زندی

آزاد تنکابن

دیسپچ

بهجت داودی و اعظم شاهدوست

نور

شرور

پارسا انصاری

هنر تهران